Aviso legal

O presente aviso legal regula o uso do servizo do portal de Internet https://ogabinete.gal (en adiante, “a web”) de O Gabinete, con domicilio social en Ponte do Sar 8, baixo, 15702 Santiago de Compostela e NIF G70607221.

Toda persoa que utilice a web adquire automáticamente a condición de usuaria. A utilización da web e de calquera dos seus servizos significa a súa aceptación como persoa usuaria, sen reservas de ningunha clase, de todas e cada unha das presentes condicións xerais, así como das condicións particulares que rexen a utilización de determinada información ou servizos vinculados á web.

 

Lexislación

Con carácter xeral, as relacións entre O Gabinete e as persoas usuarias se atopan sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

As partes renuncian expresamente ao foro que lles puidera corresponder e se someten aos Xulgados e Tribunais correspondentes para a resolución de calquera controversia que puidera derivarse da utilización da web e dos seus servizos.

 

Contido e uso

A persoa usuaria queda informada, e acepta, que o acceso á web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con O Gabinete.

O Gabinete non se fai responsable do mal uso que se realice dos contidos da súa web, sendo responsabilidade exclusiva da persoa usuaria. Do mesmo modo, O Gabinete tampouco asume ningunha responsabilidade pola información presente en páxinas web de terceiros ás que se poida ter acceso mediante enlaces presentes na web.

O Gabinete reserva os dereitos de realizar as modificacións que considere oportunas na web, puidendo actualizar, engadir ou eliminar tanto os contidos coma os servizos que se ofrecen na web, así como a forma na que aparecen presentados ou localizados nos seus servidores, en calquera momento e sen aviso previo, sen asumir ningunha responsabilidade por tal feito.

  

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos de propiedade intelectual do contido da web, o seu diseño gráfico e os seus códigos fonte son titularidade exclusiva de O Gabinete, correspondéndolle o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación. Queda, polo tanto, prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación total ou parcial, salvo autorización expresa de O Gabinete.

Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos da clase que sexa que se atopan na web de O Gabinete son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.