Política de privacidade

O Gabinete informa aos usuarios do sitio web sobre a súa política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servicios a través do seu sitio web.

Neste sentido, O Gabinete, en cumprimento co disposto polo Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos (RGPD), da normativa nacional vixente da aplicación na materia e da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico 34/02 do 11 de xullo (LSSICE), mantén un compromiso de rigoroso cumprimento da lexislación vixente en materia de tratamento de datos persoais e seguridade da información con obxecto de garantir que a recollida e tratamento dos datos facilitados por os seus usuarios se efectúan baixo niveles de seguridade que impidan a perda ou manipulación dos mesmos.

Recollida, finalidade e tratamento de datos

O Gabinete ten o deber de informar aos usuarios do seu sitio web sobre a recollida de datos de carácter persoal que poida realizarse, ben sexa mediante o envío dun correo electrónico ou ao completar os formularios que se atopan no sitio web. Neste sentido, O Gabinete será considerado como responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Á súa vez, O Gabinete informa aos usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla: a atención de solicitudes realizadas por os usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de servizos, a xestión da relación comercial e outras finalidades.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, se consideran tratamento de datos persoais. Todos os datos persoais que se recollan a través do sitio web de O Gabinete, e teñan por tanto a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, serán incorporados nos ficheiros declarados ante a Axencia Española de Protección de Datos por O Gabinete.

Comunicación de información a terceiros

O Gabinete informa aos usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, excepto cando dita cesión de datos estea amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, soamente se procederá a unha cesión de datos a terceiros cando O Gabinete dispoña do consentimento expreso do usuario.

Dereitos dos usuarios

Os usuarios poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais. Para facer uso do exercicio de ditos dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte) á seguinte dirección:

O Gabinete da Imaxinación
NIF G70607221
info@ogabinete.gal

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, petición de solicitude, domicilio e datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado por o propio usuario. Porén, tamén unha persoa autorizada como representante legal do autorizado poderá exercer os dereitos en representación do mesmo. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite a representación do interesado.